Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Door onze site te gebruiken, stemt u in met cookies. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies op onze privacy-policy pagina.

laatst aangepast op 26/10/2023

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Heko Onderhoud B.V. & Heko Energie en Duurzaamheid B.V., hierna gezamenlijk aan te duiden als Heko. Heko is een onderneming met twee afdelingen (onderhoud & verduurzaming) die gezamenlijk als eenheid in de vastgoedonderhoud gerelateerde markt opereren. Heko is gevestigd in Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens door Heko  
Heko doet er alles aan om uw privacy te waarborgen door persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving te verzamelen, te gebruiken en te verwijderen. In dit kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Heko verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring beschrijven wij dit op een overzichtelijke manier.  

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Heko verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt en bewaard:

 • Het uitvoeren van overeenkomsten:  
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met klanten/cliënten/burgers/ketenpartners en eigen medewerkers te kunnen uitvoeren;
 • Het verbeteren van de website en dienstverlening van Heko:
  Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.  

Welke grondslagen zijn van toepassing?
Heko verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten:
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van klanten/cliënten/burgers/ketenpartners en eigen medewerkers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van onderhouds– en verduurzamingscontracten;
 • Gerechtvaardigd belang:
  Heko heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden en persoonsgegevens te verzamelen;
 • Toestemming van betrokkenen:
  Voor het gebruik van specifieke persoonsgegevens vragen wij toestemming aan de betrokkenen;
 • Voldoen aan wettelijke verplichting:
  Heko dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht.

Met wie deelt Heko uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen werknemers:
  We delen de gegevens met medewerkers wanneer het verwerkingsdoel in lijn ligt met hun functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig;
 • Leveranciers en onderaannemers die voor Heko werken:
  Met de dienstverleners waarmee we samenwerken maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten of onderaannemersovereenkomsten;
 • Organisaties vanuit fiscale en wettelijke regelgeving:
  Indien vanuit het wettelijke of fiscale recht informatie wordt opgevraagd, kunnen gegevens worden gedeeld met derde partijen.

Hoe lang bewaart Heko uw persoonsgegevens?
Heko bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken:

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten;
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Heko van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen;
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heko;
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw digitaal opgeslagen persoonsgegevens naar u of een andere, door u gemachtigde organisatie toe te sturen.

Tot slot

 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@hekobv.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.
 • Heeft u een klacht over de wijze waarop Heko uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit melden bij info@hekobv.nl.
 • Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onze opdrachtgevers, voor wie wij vastgoed naar morgen brengen.

Rijswijk Wonen

Vastgoed mooier, beter en duurzamer maken? 
Neem contact met ons op!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.