Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Door onze site te gebruiken, stemt u in met cookies. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies op onze privacy-policy pagina.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Heko onderhoud B.V. & Heko Energie en Duurzaamheid B.V., hierna gezamenlijk aan te duiden als Heko. Heko is een onderneming met twee afdelingen (onderhoud & verduurzaming) die gezamenlijk als eenheid in de vastgoedonderhoud gerelateerde markt opereren. Heko is gevestigd in Den Haag.
Algemene inkoopvoorwaarden voor de schilders-, onderhoud- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, Vereniging van restauratie-, schilders- en (totaal) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven.

Verwerking van persoonsgegevens door Heko  
Heko doet er alles aan om uw privacy te waarborgen door persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving te verzamelen, te gebruiken en te verwijderen. In dit kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Heko verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring beschrijven wij dit op een overzichtelijke manier.  

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Heko verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt en bewaard:

 • Het uitvoeren van overeenkomsten:  
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met klanten/cliënten/burgers/ketenpartners en eigen medewerkers te kunnen uitvoeren;
 • Het verbeteren van de website en dienstverlening van Heko:
  Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.  

Welke grondslagen zijn van toepassing?
Heko verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten:
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van klanten/cliënten/burgers/ketenpartners en eigen medewerkers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van onderhouds– en verduurzamingscontracten;
 • Gerechtvaardigd belang:
  Heko heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden en persoonsgegevens te verzamelen;
 • Toestemming van betrokkenen:
  Voor het gebruik van specifieke persoonsgegevens vragen wij toestemming aan de betrokkenen;
 • Voldoen aan wettelijke verplichting:
  Heko dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht.

Met wie deelt Heko uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen werknemers:
  We delen de gegevens met medewerkers wanneer het verwerkingsdoel in lijn ligt met hun functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig;
 • Leveranciers en onderaannemers die voor Heko werken:
  Met de dienstverleners waarmee we samenwerken maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten of onderaannemersovereenkomsten;
 • Organisaties vanuit fiscale en wettelijke regelgeving:
  Indien vanuit het wettelijke of fiscale recht informatie wordt opgevraagd, kunnen gegevens worden gedeeld met derde partijen.

Hoe lang bewaart Heko uw persoonsgegevens?
Heko bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken:

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten;
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Heko van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen;
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heko;
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw digitaal opgeslagen persoonsgegevens naar u of een andere, door u gemachtigde organisatie toe te sturen.

Tot slot

 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@hekobv.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.
 • Heeft u een klacht over de wijze waarop Heko uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit melden bij info@hekobv.nl.
 • Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst werkzaamheden verricht en/of materialen levert ten behoeve van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen ten behoeve van opdrachtgever.
 • De overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.
 • Principaal: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtgever een overeenkomst van koop of opdracht, dan wel een overeenkomst van aanneming van werk of enige andere overeenkomst heeft gesloten, op grond waarvan de kenmerkende prestatie door Opdrachtgever zal worden geleverd;
 • Loonheffingen: de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomens afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet tezamen.
 • Opdracht: een overeenkomst van koop of opdracht, alsmede van aanneming van werk of enige andere overeenkomst, zoals deze door Opdrachtgever met Opdrachtnemer is gesloten;

De toepasselijkheid van deze voorwaarden:

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht en voorts op ieder verzoek aan een mogelijke Opdrachtnemer om een offerte in te dienen, die tot een door Opdrachtgever te verstrekken Opdracht kan leiden. De offertes van Opdrachtnemer zijn bindend voor de termijn, die in de offerte is vermeld, doch ten minste voor de duur van zes (6) maanden. De door Opdrachtgever verstrekte Opdracht wordt door Opdrachtnemer per omgaande ondertekend en aan Opdrachtgever retour gezonden. De Opdracht wordt echter geacht door Opdrachtnemer te zijn aanvaard indien Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na dagtekening van de Opdracht schriftelijk van het tegendeel heeft doen blijken.
 • In het geval van een overeenkomst van aanneming van werk zijn, voor zover in de Opdracht of in het toepasselijke bestek niet anders is bepaald, tevens van toepassing de RGS voorwaarden zoals vermeld in de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken (RGS, 2021), alsmede de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).
 • Toepasselijkheid van algemene verkoop- of leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden, die door Opdrachtnemer worden gehanteerd of plegen van toepassing te worden verklaard, worden door Opdrachtgever van de hand gewezen, tenzij en voor zover Opdrachtgever de toepasselijkheid daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 • Opdrachtnemer zal na het verstrekken van de Opdracht terstond aan Opdrachtgever ter beschikking stellen:
 • ~een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Opdrachtnemer dat niet ouder is dan drie (3) maanden;
 • ~in geval Opdrachtnemer een zzp’er is én Opdrachtgever niet wettelijk verplicht is Loonheffingen in te houden op, en/of af te dragen over de vergoeding aan Opdrachtnemer, op eerste verzoek van Opdrachtgever: documentatie van de Belastingdienst, waaruit dit genoegzaam blijkt;
 • ~indien Opdrachtgever op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is voor de Loonheffingen van Opdrachtnemer;
 • ~~het loonheffingennummer van Opdrachtnemer;
 • ~~een kopie van de g-rekeningovereenkomst van Opdrachtnemer;
 • ~~documentatie betreffende de op het werk in te zetten Medewerker(s),bevattende een vastlegging van: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN)/sofinummer, nationaliteit, alsmede het soort identiteitsbewijs, nummer en de geldigheidsduur van het document waarmee Opdrachtnemer de Medewerker heeft geïdentificeerd.
 • ~~kopieën van de A1-verklaringen voor de op het werk in te zetten buitenlandse Medewerker(s) ingeval de heffing van sociale premies is toegewezen aan het woonland;
 • ~~telkens op verzoek van Opdrachtgever, doch minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief van Opdrachtnemer: een originele verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst welke niet ouder is dan één (1) maand;
 • ~~telkens op verzoek van Opdrachtgever: de loonstaten van Opdrachtnemer;
 • Door Opdrachtnemer zal geen prijsopgaaf of aanbieding aan Principaal worden gedaan ter zake van werkzaamheden of leveranties, die reeds deel uitmaken van dan wel in verband staan met de Opdracht, al dan niet in verband met uitbreiding of wijziging van de Opdracht. Buiten Opdrachtgever om zal Opdrachtnemer met Principaal géén regelingen of afspraken maken over enige aangelegenheid de Opdracht betreffende. Opdrachten of aanwijzingen van Principaal zullen door Opdrachtnemer eerst na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming of machtiging van Opdrachtgever door Opdrachtnemer kunnen worden uitgevoerd.

Certificaten

Download
PDF icon
Download
PDF icon
Download
PDF icon
Download
PDF icon
Download
PDF icon

Onze opdrachtgevers, voor wie wij vastgoed naar morgen brengen.

Rijswijk Wonen

Vastgoed mooier, beter en duurzamer maken? 
Neem contact met ons op!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.