Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Door onze site te gebruiken, stemt u in met cookies. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies op onze privacy-policy pagina.

Algemene verkoopvoorwaarden zakelijke markt

Algemene inkoopvoorwaarden voor de schilders-, onderhoud- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, Vereniging van restauratie-, schilders- en (totaal) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven.

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst werkzaamheden verricht en/of materialen levert ten behoeve van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen ten behoeve van opdrachtgever.
 • De overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.
 • Principaal: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtgever een overeenkomst van koop of opdracht, dan wel een overeenkomst van aanneming van werk of enige andere overeenkomst heeft gesloten, op grond waarvan de kenmerkende prestatie door Opdrachtgever zal worden geleverd;
 • Loonheffingen: de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomens afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet tezamen.
 • Opdracht: een overeenkomst van koop of opdracht, alsmede van aanneming van werk of enige andere overeenkomst, zoals deze door Opdrachtgever met Opdrachtnemer is gesloten;

De toepasselijkheid van deze voorwaarden:

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht en voorts op ieder verzoek aan een mogelijke Opdrachtnemer om een offerte in te dienen, die tot een door Opdrachtgever te verstrekken Opdracht kan leiden. De offertes van Opdrachtnemer zijn bindend voor de termijn, die in de offerte is vermeld, doch ten minste voor de duur van zes (6) maanden. De door Opdrachtgever verstrekte Opdracht wordt door Opdrachtnemer per omgaande ondertekend en aan Opdrachtgever retour gezonden. De Opdracht wordt echter geacht door Opdrachtnemer te zijn aanvaard indien Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na dagtekening van de Opdracht schriftelijk van het tegendeel heeft doen blijken.
 • In het geval van een overeenkomst van aanneming van werk zijn, voor zover in de Opdracht of in het toepasselijke bestek niet anders is bepaald, tevens van toepassing de RGS voorwaarden zoals vermeld in de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken (RGS, 2021), alsmede de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).
 • Toepasselijkheid van algemene verkoop- of leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden, die door Opdrachtnemer worden gehanteerd of plegen van toepassing te worden verklaard, worden door Opdrachtgever van de hand gewezen, tenzij en voor zover Opdrachtgever de toepasselijkheid daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 • Opdrachtnemer zal na het verstrekken van de Opdracht terstond aan Opdrachtgever ter beschikking stellen:
 • ~een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Opdrachtnemer dat niet ouder is dan drie (3) maanden;
 • ~in geval Opdrachtnemer een zzp’er is én Opdrachtgever niet wettelijk verplicht is Loonheffingen in te houden op, en/of af te dragen over de vergoeding aan Opdrachtnemer, op eerste verzoek van Opdrachtgever: documentatie van de Belastingdienst, waaruit dit genoegzaam blijkt;
 • ~indien Opdrachtgever op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is voor de Loonheffingen van Opdrachtnemer;
 • ~~het loonheffingennummer van Opdrachtnemer;
 • ~~een kopie van de g-rekeningovereenkomst van Opdrachtnemer;
 • ~~documentatie betreffende de op het werk in te zetten Medewerker(s),bevattende een vastlegging van: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN)/sofinummer, nationaliteit, alsmede het soort identiteitsbewijs, nummer en de geldigheidsduur van het document waarmee Opdrachtnemer de Medewerker heeft geïdentificeerd.
 • ~~kopieën van de A1-verklaringen voor de op het werk in te zetten buitenlandse Medewerker(s) ingeval de heffing van sociale premies is toegewezen aan het woonland;
 • ~~telkens op verzoek van Opdrachtgever, doch minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief van Opdrachtnemer: een originele verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst welke niet ouder is dan één (1) maand;
 • ~~telkens op verzoek van Opdrachtgever: de loonstaten van Opdrachtnemer;
 • Door Opdrachtnemer zal geen prijsopgaaf of aanbieding aan Principaal worden gedaan ter zake van werkzaamheden of leveranties, die reeds deel uitmaken van dan wel in verband staan met de Opdracht, al dan niet in verband met uitbreiding of wijziging van de Opdracht. Buiten Opdrachtgever om zal Opdrachtnemer met Principaal géén regelingen of afspraken maken over enige aangelegenheid de Opdracht betreffende. Opdrachten of aanwijzingen van Principaal zullen door Opdrachtnemer eerst na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming of machtiging van Opdrachtgever door Opdrachtnemer kunnen worden uitgevoerd.

Certificaten

Download
PDF icon
Download
PDF icon
Download
PDF icon
Download
PDF icon
Download
PDF icon

Onze opdrachtgevers, voor wie wij vastgoed naar morgen brengen.

Rijswijk Wonen

Vastgoed mooier, beter en duurzamer maken? 
Neem contact met ons op!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.